نوشته های تازه

برنامه سنگ نوردی ۹۵/۷/۳۰

گزارش برنامه سنگ نوردی:

صبح روز جمعه 30 مهر سال 95 با 12 نفر از اعضای گروه سر ساعت 8 در محل دیواره در گشایش جمع گشتیم و بعد از آماده شدن به محل نصب کارگاه رفتیم و به نکات کارگاه زنی آقای وحدانی گوش دادیم و آقای وحدانی کارگاه را نصب کردند.بعد از نصب کارگاه ،صبحانه که توسط دوست خوبمان آقای متقی درست شده بود را میل کردیم و بعد به صخره نوردی پرداختیم.ابتدا آقای وحدانی نکاتی را در مورد صعود بیان کردند و بعد اقدام به صعود کردیم و بعد از تمرین صعود چون دوتا کارگاه زده شده بود از یک کارگاه اقدام به صعود میشد و از یک کارگاه دیگر اقدم به فرود کردیم .برنامه تا حدود 3/30 ادامه داشت.با تشکر از آقای وحدانی و کمیته سنگ نوردی گروه که زحمت خیلی زیادی را کشیدند.