Home / مقالات / مقالات علمی

مقالات علمی

هرگلان

هرگلان 92/3/3 به نام خدایی که طبیعت را زیبا آفرید و انسان را زیبا پسند گزارش صعود به ارتفاعات چاخ چاخ و آبشارهرگلان برنامه مشترک جوانان و بانوان طبق معمول ثبت نام از چند روز قبل آغاز شد. تعداد شرکت کننده دربرنامه از گروه بانوان بیشتر از جوانان بود. برنامه ...

Read More »